IWERT EIS

Mein Numm ass Joy, ech hun 25 Joer an ech hun am Abrell 2019 Den Hausportier iwerholl. 
Seit menger Kandheet sin ech verreckt mat Deieren an keint mir keen aaneren Beruf meih firstellen. Mat 19 Joer hun ech als Bénévole am Deierenasile ungefangen an hun och 2 mol fest an Asiler geschafft. Iwert all dei Joeren, hun ech immens vill geleiert, waat den Emgang mat Deieren ugeet an wei een Vertrauen zou hinnen opzebaut. Bei mir sin aer Deieren gudd versuergt.